INTERNOVA olarak başvurusu alınmış tüm firmalara/kişilere coğrafi konumuna, büyüklüğüne ve üye olduğu dernek ya da teşekküllere bakılmaksızın her koşulda eşit ve tarafsız olarak muamele edilerek, uygunluk değerlendirme mekanizmalarının tamamında, komite ve çalışanlarımızın gizlilik ve tarafsızlık prensiplerine bağlı kalmaları yapmış oldukları faaliyetlerde hiç bir tarafın baskısına maruz kalmadan ve hiçbir kurum ya da kişinin çıkarını gözetmeden objektif verilere dayalı güvenilir bir şekilde hizmetlerini gereği en önceliğidir.

Bunu sağlayabilmek için INTERNOVA, olası çıkar çatışmalarını analiz etmiş gerekli önlemleri almıştır.

Akreditasyon standartlarının ve ilgili zorunlu dokümanların şartlarına uygun olarak karar mekanizmasında yer alan kişilerin uygunluk değerlendirme sürecinde görev alan kişilerden farklı kişiler olmasını uyguladığı prosedürler ile sağlamıştır. INTERNOVA üst yönetimi uygunluk değerlendirme karar sürecinde olumlu veya olumsuz her hangi bir etkide bulunmayacağını, tarafsızlığını etkileyecek bir durum tespit ettiğinde uygunluk değerlendirme sürecine son vereceğini ve hizmet verdiği kuruluşların itibarını zedeleyebilecek her türlü davranıştan sakınacağını taahhüt eder.

Ayrıca INTERNOVA, yetkili, şeffaf, tarafsız, bağımsız ve yansız bir tavırla tüm uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürütebilmek için gerekli kaynakları sağlamaktadır. Atandığımız yönetmelikler, akredite olduğumuz standartlar, bu yönetmeliklerin ve standartların ilgili ekleri ve uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştirdiğimiz tüm alanlar ile ilgili bütün mecburi görevlerimiz için tam sorumluluk aldığımızı ve almakta olduğumuzu taahhüt ederiz.

INTERNOVA uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili olarak kararlarının ve değerlendirmelerinin bağımsızlığı ile çelişecek hiçbir faaliyetle iştigal etmez. Uygunluğunu değerlendirdikleri ürünlerin tasarımcısı, imalâtçısı, tedarikçisi, montajcısı, ticari amaçlı satın alıcısı, sahibi, ticari amaçlı kullanıcısı veya bakımcısı, ne de bu kesimlerin sahibi, yetkili temsilcisi ve ortağı değildir. Ayrıca uygunluk değerlendirmeye konu olan ürünler ile rekabet durumunda bulunan diğer ürünler (rakip marka ya da üretici gibi) ile doğrudan ilgili değildir.